GİZLİLİK BİLDİRİMİ

ATLAS BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVAR MALZEMELERİ OTO KİRALAMA ELEKTRİK ELEKTRONİK MEDİKAL SAĞLIK İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

İçindekiler

A.     KAPSAM.. 3

B.     TANIMLAR. 3

C.     REFERANSLAR. 3

D.     DEĞİŞİKLİKLER. 4

1       AMAÇ. 4

2       KİŞİSEL VERİ 4

2.1        Kişisel Veri İşlemesine İlişkin Genel İlkeler 4

2.2.       Atlas Biyoteknoloji Tarafından İşlenen Veriler 4

2.3.       Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 5

2.4.       Kişisel Verilerin Aktarılması 5

2.5.       Kişisel Verilerin Toplanması 5

2.6.       Kişisel Verilerin Saklanma Süresi 5

2.7.       KVKK Çerçevesinde Veri Sahibinin Hakları 5

2.8.       Yurtdışına Veri Aktarımı 6

2.9.       Kişisel Verilerin Güvenliği 6

3       ÇEREZLER VE BENZERİ TEKNOLOJİLER. 6

3.1.       Genel 6

3.2.       Çerez Türleri 6

3.3.       Çerezlerin Kullanım Amaçları 7

3.4.       Çerezleri Devre Dışı Bırakmak. 7

4      YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLEMELER

  

A. KAPSAM

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası isimli işbu Politika, kişisel verilerin işlenmesine yönelik kurallar bütününün açıklayarak gerekli bilgilendirmeleri yapmak amacıyla hazırlanmış olup, ATLAS BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVAR MALZEMELERİ OTO KİRALAMA ELEKTRİK ELEKTRONİK MEDİKAL SAĞLIK İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. (“Atlas Biyoteknoloji”) yönetimi tarafından onaylanarak 01.02.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

B. TANIMLAR

Kişisel veri:

Kimliği belirli veya belirlenebilir her türlü bilgidir ve kişinin fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini ifade eden somut bir içerik taşıması veya kimlik, vergi, sigorta numarası gibi herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm hallerini kapsar.

Özel nitelikli kişisel veri:

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Açık rıza:

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim hale getirme:

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Kişisel verileri işleme:

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir. Verilerin ilk defa elde edilmesinden başlayarak veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm işlem türleri bu kapsama girmektedir.

Kişisel veri sahibi:

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Veri kayıt sistemi:

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi

Veri sorumlusu:

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

Veri işleyen:

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

KVKK:

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kurul:

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kurum:

Kişisel Verileri Korumu Kurumu

Politika:

Atlas Biyoteknoloji Laboratuvar Malzemeleri Oto Kiralama Elektrik Elektronik Medikal Sağlık İthalat İhracat Pazarlama Sanayi Tic. Ltd. Şti.  Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

C. REFERANSLAR

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘KVKK’):

İşbu Politikaya konu olmakla birlikte, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kanun’dur.

D. DEĞİŞİKLİKLER

Kanun kapsamındaki ek mevzuatların yürürlüğe girmesi ile birlikte veya muhtelif zamanlarda işbu Politikada yapılacak olan değişiklikler Atlas Biyoteknoloji’nin kurumsal Internet sitesinden (https://www.atlasbiyo.net/sozlesmeler/gizlilik_bildirimi.html) takip edilebileceği gibi, işbu Politikanın güncel versiyonuna da yine bu kurumsal siteden ulaşılabilmektedir.

1 AMAÇ

Atlas Biyoteknoloji faaliyetlerini gerçekleştirebilmek adına, kefillerinin, tedarikçilerinin, çalışanlarının, müşterilerinin, ziyaretçilerinin ve iş başvurusunda bulunmak suretiyle ya da diğer herhangi bir amaç veya kanal vesilesi ile ilişki tesis eden diğer gerçek kişilerin kişisel verilerini hukuka uygun bir biçimde işlemektedir.

İşbu politikanın amacı, Atlas Biyoteknoloji’nin yürüttüğü bu işleme faaliyetleri ve kişisel ilgili sistemler konusunda açıklamada bulunarak ilgili kişileri bilgilendirmek ve böylece kişisel veriler hususunda şeffaflık sağlamaktır.

Bu bağlamda, Atlas Biyoteknoloji KVKK kapsamında kişisel verilerin işlenmesini, bu işlemeye konu alınan veri sahiplerini ve bu kişilerin haklarını, çerez ve benzeri teknolojilerinin kullanımı ile birlikte işbu Politikada detaylandırarak açıklamış bulunmaktadır.

2 KİŞİSEL VERİ

2.1   Kişisel Veri İşlemesine İlişkin Genel İlkeler

Atlas Biyoteknoloji, KVKK 4. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ve işbu Politikanın ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ bölümünde örneklendirilmiş olan amaçlar kapsamında, aşağıdaki ilkelere uygun olarak kişisel veri işlemektedir:

2.2. Atlas Biyoteknoloji Tarafından İşlenen Veriler

Kişisel veriler Atlas Biyoteknoloji bünyesinde veri sahiplerinden alınan açık rıza aracılığıyla veyahut ta KVKK’nın 5. ve 6. maddelerince açık rızaya tabi olmaksızın yürütülebilecek faaliyetler ışığında işlenmekte olup, bu veriler ancak işbu Politikanın ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ bölümünde örneklendirilen amaçlar çerçevesinde işlem görmektedir. Atlas Biyoteknoloji ile veri sahibi arasındaki ilişkinin türüne ve niteliğine, kullanılan iletişim kanallarına ve bahsi geçen amaç bilgisine bağlı olarak çeşitlenmekte ve farklılaşmakta olan ve işbu Politikadaki ilkelere uyumlu bir şekilde işlenen bu kişisel veri türleri aşağıdaki gibidir:

 

2.3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel veriler, Atlas Biyoteknoloji tarafından aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenebilmekte olup, bu amaçların ve ilgili yasal sürelerin öngördüğü müddetçe saklanabilmektedir:

2.4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Atlas Biyoteknoloji, işbu Politikanın ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ bölümünde örneklendirilen amaçlar çerçevesinde ve KVKK’nın 8 ve 9’uncu maddeleri uyarınca yurt içi ve yurt dışı veri aktarımı yapmaktadır ve kişisel veriler bu kapsamda kullanılan sunucu ve elektronik ortamlarda işlenerek saklanabilmektedir. Yapılan bu aktarımların niteliği ve paylaşım yapılan taraflar, veri sahibi ve Atlas Biyoteknoloji arasındaki ilişki türüne ve niteliğine, aktarımın amacına ve ilgili yasal dayanağa bağlı olarak değişmekte olup, bu taraflar genel itibariyle kaşağıdaki gibidir:

2.5. Kişisel Verilerin Toplanması

Atlas Biyoteknoloji tarafından işbu Politikanın ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ bölümünde örneklendirilen amaçların karşılanması için KVKK’nın 5 ve 6’ncı maddelerinde öngörüler şartlar çerçevesinde müşterilerden, Internet siteleri, sosyal medya, email, çağrı merkezi aracılığı ile de kişisel veri toplayabilmektedir.

2.6. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel veriler Atlas Biyoteknoloji bünyesinde ilgili yasal saklama süreleri müddetince bulundurulmakta olup, bu verilerle ilişkili faaliyetlerin ve işbu Politikada da belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli süre boyunca saklanmaktadır. Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler ise, KVKK’nın 7’nci maddesi uyarınca Atlas Biyoteknoloji tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

2.7. KVKK Çerçevesinde Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahipleri Atlas Biyoteknoloji üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir:

Yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak veri sahiplerinden gelecek talepler, Atlas Biyoteknoloji tarafından en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır. Bu talepler Ümit Mah 2483. Cad No:59 Çankaya / Ankara adresine kimlik tespit edici belgeler ile bizzat elden teslim edilerek, noter kanalıyla gönderilerek veya atlasbiyo@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilecektir. Taleplerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Atlas Biyoteknoloji ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edebilecektir.

2.8. Yurtdışına Veri Aktarımı

İşlenme, depolanma, idare veya işbu Politikada belirtilmiş başkaca bir kullanım amacıyla işbu Politikanın ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ bölümünde örneklendirilen amaçların karşılanması için kişisel veriler mevzuata uygun biçimde yurt dışına aktarabilir. Bu aktarımlarda kişisel verilerin gerektiği şekilde korunması için gerekli önlemler alınır.

2.9. Kişisel Verilerin Güvenliği

Atlas Biyoteknoloji, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem verir. Bu doğrultuda, kişisel verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Bu doğrultuda gerekli sistemsel erişim kontrolleri, veri erişim kontrolleri, güvenli transfer kontrolleri, iş sürekliliği kontrolleri ve diğer gerekli kurumsal kontroller uygulanır.

3 ÇEREZLER VE BENZERİ TEKNOLOJİLER

3.1. Genel

Kullanılmakta olan Internet tarayıcısı aracılığı ile Internet ağ sunucusu tarafından kullanıcıların cihazlarına gönderilen küçük veri dosyaları çerez olarak anılmakta olup, Internet siteleri bu çerezler vasıtası ile kullanıcıları tanımaktadır ve çerezlerin ömrü tarayıcı ayarlarına bağlı olarak farklılaşmaktadır.

Bu çerezler, Atlas Biyoteknoloji tarafından yönetilmekte olan sistemler aracılığıyla oluşturulmakla birlikte, aynı zamanda Atlas Biyoteknoloji tarafından yetkilendirilen bazı hizmet sağlayıcılar kullanıcıların cihazlarına benzeri teknolojiler yerleştirerek IP adresi, benzersiz tanımlayıcı ve cihaz tanımlayıcı bilgileri edinebilmektedir. Ayrıca, Atlas Biyoteknoloji sistemlerinde bulunan üçüncü taraflara ait linkler, bu üçüncü taraflara ait gizlilik politikalarına tabi olmakla birlikte, gizlilik uygulamalarına ait sorumluluk Atlas Biyoteknoloji’ye ait olmamaktadır ve bu bağlamda ilgili link kapsamındaki site ziyaret edildiğinde siteye ait gizlilik politikasının okunması önerilmektedir.

3.2. Çerez Türleri

Ana kullanım amacı kullanıcılara kolaylık sağlamak olan çerezler, temel olarak 4 ana grupta toplanmaktadır:

       i. Oturum Çerezleri: İnternet sayfaları arasında bilgi taşınması ve kullanıcı tarafından girilen bilgilerin sistemsel olarak hatırlanması gibi çeşitli özelliklerden faydalanmaya olanak sağlayan çerezlerdir ve Atlas Biyoteknoloji Internet sitesine ait fonksiyonların düzgün bir şekilde işleyebilmesi için gereklidir.

      ii. Performans Çerezleri: Sayfaların ziyaret edilme frekansı, olası hata iletileri, kullanıcıların ilgili sayfada harcadıkları toplam zaman ile birlikte siteyi kullanım desenleri konularında bilgi toplayan çerezlerdir ve Atlas Biyoteknoloji Internet sitesinin performansını arttırma amacıyla kullanılmaktadır.

     iii. Fonksiyonel Çerezler: Kullanıcıya kolaylık sağlanması amacıyla önceden seçili olan seçeneklerin hatırlatılmasını sağlayan çerezlerdir ve Atlas Biyoteknoloji Internet sitesi kapsamında kullanıcılara gelişmiş Internet özellikleri sağlanmasını hedeflemektedir.

     iv. Reklam Ve Üçüncü Taraf Çerezleri: Üçüncü parti tedarikçilere ait çerezlerdir ve Atlas Biyoteknoloji Internet sitesindeki bazı fonksiyonların kullanımına ve reklam takibinin yapılmasına olanak sağlamaktadır.

3.3. Çerezlerin Kullanım Amaçları

Atlas Biyoteknoloji tarafından kullanılmakta olan çerezlere ait kullanım amaçları aşağıdaki gibidir:

     i. Operasyonel amaçlı kullanımlar: Atlas Biyoteknoloji, sistemlerinin idaresi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, bu sitedeki fonksiyonlardan yararlanmayı sağlayan veyahut ta düzensiz davranışları tespit eden çerezler kullanabilmektedir.

     ii. İşlevselliğe yönelik kullanımlar: Atlas Biyoteknoloji, sistemlerinin kullanımını kolaylaştırmak ve kullanıcı özelinde kullanım özellikleri sağlamak amacıyla, kullanıcıların bilgilerini ve geçmiş seçimlerini hatırlatan çerezler kullanabilmektedir.

     iii. Performansa yönelik kullanımlar: Atlas Biyoteknoloji, sistemlerinin performansının artırılması ve ölçülmesi amacıyla, gönderilen iletilerle olan etkileşimi ve kullanıcı davranışlarını değerlendiren ve analiz eden çerezler kullanabilmektedir.

     iv. Reklam amaçlı kullanımlar: Atlas Biyoteknoloji, kendine veya üçüncü taraflara ait sistemlerin üzerinden kullanıcıların ilgi alanları kapsamında reklam ve benzeri içeriklerin iletilmesi amacıyla, bu reklamların etkinliğini ölçen veya tıklanma durumunu analiz eden çerezler kullanabilmektedir.

3.4. Çerezleri Devre Dışı Bırakmak

Çerez kullanımı birçok tarayıcıda önceden tanımlı bir şekilde seçili olarak bulunmaktadır ve kullanıcılar bu seçim durumunu tarayıcı ayarlarından değiştirebilmekte ve dolayısıyla da mevcut çerezleri silip ileriki çerez kullanımlarını da reddedebilmektedir; nitekim çerez kullanımının iptal edilmesi halinde Atlas Biyoteknoloji sistemlerindeki birtakım özelliklerden faydalanılamaması söz konusu olabilmektedir.

Çerez kullanım seçiminin değiştirilmesine ait yöntem, tarayıcı tipine bağlı olarak değişmekte olup, ilgili hizmet sağlayıcıdan dilendiği zaman öğrenilebilmektedir.

 

4  YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLEMELER

İşbu Politika, Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Politikada yapılacak değişiklikler Şirket Genel Müdürü’nün onayından sonra yürürlüğe girecektir. Politika, olağan olarak yılda bir defa gözden geçirilerek güncellenir. Ancak mevzuat değişiklikleri, atıf yapılan bir teknik standarttaki değişme, Kişisel Veri Koruma Kurulu’nun işlemleri ve/veya vereceği kararlar ile mahkeme kararları doğrultusunda Şirket bu Politika’yı gözden geçirme ve gerekli durumlarda politikayı güncelleme, değiştirme veya ortadan kaldırıp yeni bir politika oluşturma hakkını saklı tutar. Politika’nın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin olarak karar verme yetkisi Şirket Yönetim Kurulu’na aittir.