Ziyaret癟i 襤statistikleri
Aktif Ziyaret癟i 29
Bug羹n 745
Bu Ay 23621
Toplam 1834589
r羹n arama
Anket
Yeni web sitemizi nas覺l buldunuz ?

ok iyi

襤yi

Fena deil

Beenmedim

KVKK- erez Politikas覺

K襤襤SEL VER襤LER襤N KORUNMASI AYDINLATMA METN襤

Kiisel verilerin ilenmesinde bata özel hayat覺n gizlilii olmak üzere kiilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kiisel verileri ileyen gerçek ve tüzel kiilerin yükümlülükleri belirlemek amac覺yla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Say覺l覺 Resmî Gazete’de yay覺mlanan 6698 say覺l覺 Kiisel Verilerin Korunmas覺 Kanunu (“KVKK”) hususunda ATLAS B襤YOTEKNOLOJ襤 LABORATUVAR MALZEMELER襤 OTO K襤RALAMA ELEKTR襤K ELEKTRON襤K MED襤KAL SALIK 襤THALAT 襤HRACAT PAZARLAMA SANAY襤 T襤C. LTD. T襤. (“ATLAS B襤YOTEKNOLOJ襤”) olarak Veri Sorumlusu s覺fat覺yla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Ayd覺nlatma Yükümlülüü” bal覺kl覺 10. maddesi uyar覺nca sizleri bilgilendirmek isteriz.

ATLAS B襤YOTEKNOLOJ襤 Müterileri ve/veya Müteri’nin yetkililerinden ald覺覺 kiisel bilgilerin gizliliini korumak için sistem altyap覺s覺 ve internet sunumlar覺n覺 en güvenilir seviyede tutmaktad覺r.

 

K襤襤SEL VER襤LER襤N 襤LENME AMACI

ATLAS B襤YOTEKNOLOJ襤 Müterileri ve Müterilerinin yetkililerinden zorunlu olarak almas覺 gereken bilgilerin yan覺nda yaln覺zca, vermeyi hedefledii en iyi hizmet ve ürünü salamak amac覺 ile gerekli olduunu düündüü kiisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdii ölçüde ilemekte, saklamakta ve aktarmaktad覺r. Bu balamda kiisel veriler, irketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli ilerin yürütülmesi, aç覺k r覺zan覺z覺n varl覺覺 halinde ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak taraf覺n覺zca iletiime geçilmesi, pazarlama faaliyetlerinde bulunulmas覺, müteri edinimi çal覺malar覺n覺n gerçekletirilmesi ve bununla ilgili olarak ürün ve hizmetlerimize ilikin tekliflerin payla覺lmas覺, irket faaliyetleri kapsam覺nda yap覺lmas覺 gerekli görüen raporlamalar覺n, incelemelerin yap覺lmas覺 vb.  amaçlar kapsam覺nda ilenmektedir.

 

K襤襤SEL VER襤LER襤N TOPLANMASI VE HUKUK襤 SEBEP

ATLAS B襤YOTEKNOLOJ襤 Müteri’nin ve/veya Müteri’nin yetkililerinin kiisel verilerini her türlü yaz覺l覺, sözlü ve elektronik mecralardan, üçüncü kiilerden ve yasal mercilerden temin edebilmektedir.

 

襤LENEN K襤襤SEL VER襤LER襤N AKTARIMI

ATLAS B襤YOTEKNOLOJ襤’nin hizmet ve ürünü salamas覺 amac覺yla hizmet ald覺覺 yurtiçi ve yurtd覺覺ndaki üçüncü kiilerle, ATLAS B襤YOTEKNOLOJ襤’nin yurtd覺覺ndaki birimleriyle, gizlilik sözlemesi yapmak seçimi ATLAS B襤YOTEKNOLOJ襤’ye ait olmak üzere hizmet ve/veya dan覺manl覺k ald覺覺 kii ve kurumlar,  sözleme imzalad覺覺 i ortaklar覺yla, ortak çal覺malar yapt覺覺 üçüncü kiilerle paylaabilmektedir.

 

ATLAS B襤YOTEKNOLOJ襤’nin müterileri ile gerçekletirdii ilemlere ilikin kay覺t ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsam覺nda belirli bir süre ile saklamas覺 söz konusu olup; kiisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimletirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz ATLAS B襤YOTEKNOLOJ襤 taraf覺ndan yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarf覺nda kiisel verileriniz ATLAS B襤YOTEKNOLOJ襤 taraf覺ndan ilenmeyecek ve ulusal ve uluslararas覺 yasa, düzenleme ve sözlemelerden kaynakl覺 zorunluluklar haricinde 3. kiiler ile payla覺lmayacakt覺r.  

 

K襤襤SEL VER襤S襤 襤LENEN 襤LG襤L襤 K襤襤N襤N HAKLARI

襤bu Sözleme’nin taraf覺n覺n gerçek kii olmas覺 halinde Müteri, tüzel kii olmas覺 halinde ise Müteri’nin yetkilileri, kiisel verilerine ilikin olarak, KVKK hükümleri uyar覺nca, 7 Ekim 2016 tarihi itibariyle, ATLAS B襤YOTEKNOLOJ襤’ye bavurarak aa覺daki haklar覺n覺 kullanabilir:

·           Kiisel veri ilenip ilenmediini örenme,

·           Kiisel verileri ilenmise buna ilikin bilgi talep etme,

·           Kiisel verilerin ilenme amac覺n覺 ve bunlar覺n amac覺na uygun kullan覺l覺p kullan覺lmad覺覺n覺 örenme,

·           Yurt içinde veya yurt d覺覺nda kiisel verilerin aktar覺ld覺覺 üçüncü kiileri bilme,

·           Kiisel verilerin eksik veya yanl覺 ilenmi olmas覺 hâlinde bunlar覺n düzeltilmesini isteme,

·           Kiisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·           Kiisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu ilemlerin kiisel verilerin aktar覺ld覺覺 üçüncü kiilere bildirilmesini isteme,

·           襤lenen verilerin münhas覺ran otomatik sistemler vas覺tas覺yla analiz edilmesi suretiyle kiinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya ç覺kmas覺na itiraz etme,

·           Kiisel verilerin kanuna ayk覺r覺 olarak ilenmesi sebebiyle zarara uramas覺 hâlinde zarar覺n giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda iletilen talepler ATLAS B襤YOTEKNOLOJ襤 taraf覺ndan en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçland覺racakt覺r. Ancak, Kiisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, irketimiz taraf覺ndan belirlenen tarifedeki ücret al覺nacakt覺r.  

 

TALEPLER襤N襤Z 襤Ç襤N B襤Z襤MLE 襤LET襤襤ME GEÇMEK 襤STERSEN襤Z

6698 Say覺l覺 Kanun kapsam覺nda bizimle iletiime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorular覺n覺z覺 yöneltmek isterseniz, kimliinizi tevik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Ümit Mah 2483. Cad. No:59 Çankaya / Ankara adresine bizzat elden iletebilir, noter kanal覺yla ulat覺rabilir veya info@atlasbiyo.com adresine güvenli elektronik imzal覺 olarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yap覺lacak olan yaz覺l覺 bavurular taraf覺m覺zdan yap覺lacak olan kimlik dorulamas覺n覺 takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüte bulunulacakt覺r.

 

 

 

ÇEREZ POL襤T襤KASI

 

Bu Çerez Politikas覺 Atlas Biyoteknoloji taraf覺ndan yönetilen web sitesi için geçerli olup çerezler, siteyi ziyaretiniz s覺ras覺nda ibu Politika’da belirtilen ekilde kullan覺lacakt覺r.

1. Çerez Nedir?

Çerezler (cookie) bir web sitesi taraf覺ndan cihaz覺n覺zda oluturulan ve isim-deer format覺nda veri bar覺nd覺ran küçük metin dosyalar覺d覺r. Çerezler; ziyaret ettiiniz web sitesinin, cihaz覺n覺zda bilgi saklamas覺n覺 ve saklanan bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz s覺ras覺nda web sitesi taraf覺ndan kullan覺lmas覺n覺 mümkün k覺lmaktad覺r. Bir web sitesi taraf覺ndan oluturulan çerezler siteye eriim için kulland覺覺n覺z web taray覺c覺s覺 taraf覺ndan saklanmakta ve çerezlerin içerdii bilgilere sadece çerezi oluturan alan ad覺 (örn. site.com.tr) alt覺nda sunulan web siteleri taraf覺ndan ve ayn覺 taray覺c覺y覺 kulland覺覺n覺z takdirde uzaktan eriim mümkündür.

Çerezler, günümüzde, web teknolojilerinin önemli bir parças覺 haline gelmitir ve temel ilevleri; ziyaretçinin ve tercihlerinin hat覺rlanmas覺 ile cihaz覺n tan覺nmas覺d覺r. Neredeyse her web sitesinde çerez kullan覺m覺 söz konusudur.

2. Çerez Çeitleri

Ziyaret ettiiniz web sitesi taraf覺ndan oluturulan ve sadece bu web sitesi taraf覺ndan okunabilen çerezler birincil çerezlerdir. Ziyaret edilen sitede sunulan içerik, eriim adresindeki alan ad覺 d覺覺nda baka alan adlar覺 üzerinden de salan覺yor olabilir (örnein, bir video platformunda bar覺nd覺r覺lan içeriin sosyal medya sitesi üzerinden görüntülenmesi); bu durumda her bir alan ad覺 kendine münhas覺r üçüncü taraf çerezler yaratabilir.

3. Çerezler Ne Amaçla Kullan覺lmaktad覺r? Çerezleri aa覺da say覺lan amaçlar ile kullanmaktay覺z;
 

  • Web sitemize ziyaretiniz s覺ras覺nda gezinti ve kullan覺m tercihlerinizi hat覺rlamak (örn. görüntüleme dili vb.), web sitemizin kullan覺m覺n覺 kolaylat覺rmak ve web sitemizi tercihlerinize göre özelletirmek;
  • Web sitemizin çeitli özelliklerinin ve ilevlerinin düzgün bir ekilde çal覺mas覺n覺 salamak (örn. oturumunuzu aç覺k tutmak, dinamik içerii yerletirmek vb.);
  • Web sitemizin ziyaretçilerimiz taraf覺ndan nas覺l kullan覺ld覺覺 hakk覺nda en çok t覺klanan balant覺lar, en çok ziyaret edilen sayfalar, görüntülenen hata mesaj覺 say覺s覺 gibi, ahsa özel olmayan, genel bilgiler toplamak ve bu bilgileri analiz ederek hatal覺 sayfalar覺 iler hale getirmek, web sitemizi gelitirmek, tercih edilmeyen sayfalar覺 kald覺rmak veya iyiletirmek.

Çerezler üzerinden toplad覺覺m覺z veriler, kimliinizin belirlenmesi, ahs覺n覺za özel profilleme ve hedefleme yap覺lmas覺 veya web sitemiz haricindeki internet faaliyetlerinizin takibi amac覺yla kullan覺lmamaktad覺r. Çerezler bu Politika’da belirtilen amaçlar d覺覺nda kullan覺lmamakta olup tüm ilgili ilemler veri koruma mevzuat覺na uygun olarak yürütülmektedir.

4. Çerez Türleri
 

Çerez Türü

Aç覺klama

Oturum Çerezleri

Oturum çerezleri, internet sitesini kullan覺m覺n覺z s覺ras覺nda geçerli olan çerezler olup web taray覺c覺 kapat覺l覺ncaya kadar geçerliliklerini korurlar.

Kal覺c覺 Çerezler

Bu çerezler taray覺c覺n覺zda saklanan ve taraf覺n覺zca silininceye dek veya son kullan覺m tarihine kadar geçerliliini koruyan çerezlerdir.

Zorunlu Çerezler

襤nternet sitesinin düzgün bir ekilde çal覺abilmesi, sitenin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullan覺m覺 mecburi olan çerezlerdir.

襤levsel ve Analitik Çerezler

Tercihlerinizin hat覺rlanmas覺, internet sitesinin etkin ekilde kullan覺lmas覺, sitenin isteklerinize cevap verecek ekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullan覺lan ve siteyi nas覺l kulland覺覺n覺z hakk覺nda verileri içeren çerezlerdir. Nitelikleri gerei bu türdeki çerezler kiisel verilerinizi içerebilir. Örnein sitenin görüntülenme dili tercihinizi kaydeden çerezler birer ilevsel çerezdir.

Takip Çerezleri

Takip çerezleri web sitemizi ve üçüncü taraflara ait alan adlar覺n覺 ziyaretiniz s覺ras覺nda oluturulan birincil ve üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler oluturulduklar覺 alan adlar覺ndaki t覺klama ve ziyaret geçmiinizin takibini ve farkl覺 alan adlar覺 aras覺nda bu kay覺tlar覺n elenmesini mümkün k覺lmaktad覺r. Bu tür çerezler kullan覺c覺lar覺n tan覺nmas覺 ve profillenmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin hedeflenmesi ve içeriin özelletirilmesi amac覺 ile kullan覺lmaktad覺r. Bu çerezler kimliinizi belirlemek veya ahs覺n覺za özel kararlar almak için kullan覺lmayacakt覺r.

 

Atlas Biyoteknoloji internet sayfas覺 olan atlasbiyo.net’da çeitli çerezler kullan覺lmakta bu çerezler ilgili bilgiler;

 

atlasbiyo.net 

Çerezin Ad覺

Kullan覺m Amac覺

Saklama Süresi

_ga

Google Analytics taraf覺ndan kullan覺l覺r. Ziyaretçi say覺lar覺n覺, oturum say覺lar覺n覺, kampanya verilerini hesaplamak ve sitenin analiz raporu için site kullan覺m覺n覺 takip etmek için kullan覺l覺r. Çerezler bilgileri anonim olarak saklan覺rr ve benzersiz ziyaretçileri tan覺mlamak için oluturulmu bir say覺 kullan覺r.

2 y覺l

_gat

襤stek oranlar覺n覺 izlemek/k覺s覺tlamak izin kullan覺lmaktad覺r.

10 dakika

_gid

Google Analytics taraf覺ndan kullan覺l覺r. Çerez, ziyaretçilerin bir web sitesini nas覺l kulland覺klar覺na dair bilgileri depolamak için kullan覺l覺r ve sitenin nas覺l çal覺t覺覺 hakk覺nda bir analitik raporu oluturmaya yard覺mc覺 olur. Toplanan veriler ziyaretçilerin say覺s覺, geldikleri kaynak ve ziyaret edilen sayfalar覺 gibi bilgileri, anonim olarak takip eder.

1 gün

_gat_gtag_UA_***

Google Analytics hesab覺 ile sitenin balant覺s覺 salamak için kullan覺l覺r.

1 dakika

PHPSESSID

PHP diline dayal覺 uygulamalar taraf覺ndan oluturulan çerez. Bu, kullan覺c覺 oturumu deikenlerini korumak için kullan覺lan genel amaçl覺 bir tan覺mlay覺c覺d覺r. Nas覺l kullan覺ld覺覺 siteye özgü olabilir, ancak iyi bir örnek sayfalar aras覺nda bir kullan覺c覺 için oturum açma durumunu korumakt覺r.

Oturumun sonlanmas覺yla.

 doubleclick.net 

Çerezin Ad覺

Kullan覺m Amac覺

Saklama Süresi

IDE

Kullan覺c覺 için uygun olan içerie göre reklam覺 yönlendirir, kampanya performans覺na dair raporlar覺 daha iyi hale getirir ve böylece kullan覺c覺n覺n önceden gördüü reklamlar覺n yeniden gösterilmesini engeller. Doubleclick her taray覺c覺da gösterilen reklamlar覺n kayd覺n覺 tutmaya yard覺mc覺 olur.

2 y覺l


google.com

Çerezin Ad覺

Kullan覺m Amac覺

Saklama Süresi

NID

Google kullan覺c覺 tercihlerini saklamak için kullan覺r

180

__Secure-3PAPISID

Kullan覺c覺 profillendirilmesi ve reklam hedeflemesi için kullan覺l覺r

730 gün

__Secure-3PSID

Kullan覺c覺 profillendirilmesi ve reklam hedeflemesi için kullan覺l覺r

730 gün

__Secure-3PSIDCC

Kullan覺c覺 tercihlerini tutmak için kullan覺l覺r

365 gün5. Çerezlerin Yönetimi

Web taray覺c覺lar覺 genellikle çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. Web sitemizi kullanabilmek için çerez kullan覺m覺 zorunlu deildir, fakat taray覺c覺n覺z覺 çerezleri kabul etmemeye ayarlaman覺z halinde kullan覺c覺 deneyiminizin kalitesi düebilir ve sitelerimizin çeitli ilevleri bozulabilir.

Taray覺c覺n覺z覺; çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek ekilde, çerez oluturulduunda uyar覺 verecek ekilde, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek ekilde veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak ekilde yap覺land覺rabilirsiniz. Ek olarak, taray覺c覺n覺z üzerinden çerezleri silebilir veya taray覺c覺n覺zda saklanan çerezlerin listesini ve deerlerini görebilirsiniz.

 


ye Girii
Kullan覺c覺 ad覺
ifre
r羹n Gruplar覺
D繹viz Kurlar覺
  Al覺Sat覺
USD 5.56395.5919
EUR 6.21666.2458
AUD 0.72560.7955
DKK 2.17582.1865
GBP 9.01679.1159
CHF 5.45855.5577
SEK 1.53821.5542
CAD 2.01422.0684
KWD 0.40231.0618
NOK 1.58451.5952
SAR 4.14914.1566
JPY 2.00862.0881
-